Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Ocean Bank

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Báo cáo thường niên Ocean Bank

iBrand Creative thực hiện thiết kế báo cáo thường niên Oceank Bank với chể đề “Vươn ra biển lớn” để khẳng định mạnh mẽ sự phát triển và định vị thương hiệu.